Link

Pracovní výbor pro legislativu a Pracovní výbor pro architekturu a Egovernment při Open-source alianci

Požadavky a postupy pro otevřenost ICT řešení

 • Předmět: doporučení pro nastavení vyrovnaného vztahu s dodavatelem a respektování zásad otevřenosti
 • Verze: 1, červen 2021
 • Autoři: Havel & partners a Pracovní výbor pro legislativu Open-source aliance
 • Určeno pro: veřejné zadavatele pro realizaci vztahů s dodavatelem, Pracovní výbor pro legislativu a Pracovní výbor pro architekturu a Egovernment při Open-source alianci
 • Důvod předložení: V rámci dílčího cíle 2.8 IKČR úkol zpracovat výstup poskytující správcům informačních systémů rámcová doporučení pro naplnění zásad 16 a 17 z Informační koncepce ČR
 • Poznámky: Zveřejněno jako veřejný draft v rámci Otevřených metodik, připomínky směřujte na adresu vladimir\@kancelarmr.cz

Úvod

Požadavky a postupy pro otevřenost ICT řešení má za cíl připravit pro správce informačních systémů a orgány veřejné moci právní doporučení pro naplnění zásad o otevřenosti a vyrovnaném vztahu s dodavatelem a zabránění závislosti na konkrétním dodavateli. Materiál je určen pro veřejné zadavatele pro realizaci vztahů s dodavatelem, důvodem zpracování a předložení je V rámci dílčího cíle 2.8 IKČR úkol zpracovat výstup poskytující správcům informačních systémů rámcová doporučení pro naplnění zásad 16 a 17 z Informační koncepce ČR

doporučení pro nastavení vyrovnaného vztahu s dodavatelem a respektování zásad otevřenosti je možno ze strany orgánů veřejné moci a dalších veřejných zadavatelů využít pro naplnění povinností otevřenosti podle zásad č. 16 a 17 z Informační koncepce a pro faktické naplnění otevřenosti a nezávislosti ICT řešení (nejen) ve veřejné správě.

Jako další kroky se navrhuje úřadům a správcům IS se s těmito doporučeními seznámit a zohlednit je při sestavování vztahů s dodavateli technologií a systémů a zahrnout je do své informační koncepce.

doporučení pro nastavení vyrovnaného vztahu s dodavatelem a respektování zásad otevřenosti

Dokument, který připravila Open-source Aliance ve spolupráci s partnery, přináší důležité informace, které se uplatňují v oblasti správného a kvalitního nastavení právních vztahů při tvorbě veřejné zakázky a uzavírání smlouvy na dodávku díla / informačního systému mezi zadavatelem a dodavatelem. Klade si za cíl sprostředkovat oběma stranám takové informace, které povedou ke správnému nastavení parametrů při uzavírání oboustranné dohody o vybudování, dodání a implementaci samotného díla / informačního systému. Cílem dokumentu, který se zabývá smluvním vztahem zadavatele a dodavatele při dodání díla / informačního systémuje, aby byl vztah zadavatele a dodavatele jednoznačně a kvalitně vymezen smlouvou mezi těmito dvěma subjekty. je nutné, aby smlouva byla vypracována v souladu s platným legislativním rámcem, který je závazný jak pro veřejnou správu na jedné straně, tak i pro dodavatele na straně druhé.

Důležitým základem kvalitní spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem, který předchází uzavření smlouvy obou zainteresovaných subjektů, je také samotná veřejná zakázka na dodání díla, která také musí splňovat všechny nutné náležitosti. Nezbytnou součástí veřejné zakázky jsou požadavky na právní vztah všech zainteresovaných subjektů tak, aby ty neumožňovaly budoucí nejasnosti vyplývající ze smlouvy či nezakládaly platformu pro budoucí závažné právní i finanční i jakékoliv jiné spory všech smluvních stran.

Požadavky, které se uplatňují ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem určuje také Informační koncepce České republiky, jež je takto součástí závazného legislativního rámce upravujícího právní vztahy mezi zadavatelem a dodavatelem.

Doporučení vycházejí ze závazné koncepce rozvoje informačních systémů veřejné správy, tedy z Informační koncepce České republiky. Informační koncepce ČR popisuje závazné body ve svých zásadách 16 a 17.

 • Zásada řízení ICT Z16: Využívání otevřeného software a standardů
 • Zásada řízení ICT Z17: Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

Výše uvedené zásady kladou důraz na maximální otevřenost, na kvalitní vztahy všech zainteresovaných subjektů. tyto faktory zakládají transparentní a do budoucna rovné prostředí, které je pro zadavatele a dodavatele stěžejním zájmem.

Doporučení mají charakter návrhů právních ujednání použitelných v rámci smluv uzavíraných mezi zadavatelem a dodavatelem.

Právo na zajištění provozu, podpory a rozvoje třetí stranou

Obsah licence

Objednatel je v každém případě oprávněn udělit podlicenci třetí osobě, která bude pro Objednatele poskytovat služby provozu, podpory a rozvoje k Předmětu licence.

Další služby

Poskytnutí Součinnosti při ukončení Objednateli nebo Objednatelem určeným třetím stranám pro účely

 • plynulého a řádného zajištění/poskytování plnění obdobného Plnění či jejich příslušné části Objednatelem či novým poskytovatelem nebo
 • plynulé a řádné migrace dat ze Systému do nástupnického systému (systémů),
 • zajištění provozu, podpory a rozvoje Systému třetí stranou odlišnou od Poskytovatele.

Podrobné odůvodnění pro výjimky ze zásad IKČR č. 16 a 17, pokud jsou relevantní

Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 365/2000 Sb., zákon o informačních systémech, a je povinen své informační koncepce a informační systémy uvést do souladu s Informační koncepcí České republiky. Strany se zavazují při poskytování služeb dodržovat hlavní cíle a účel Informační koncepce České republiky, zejména s ohledem na zásady řízení ICT Z16 a ICT Z17.

V případě potřeby výjimky ze zásady 16 k otevřenosti dodavatel uvede již v návrhu či nabídce textaři případného odůvodnění, ze kterého bude jasné, zda a proč a v jakém rozsahu zadavatel případnou výjimku ze zásad uplatní.

Právo na obsah dodávky

Nevýhradní duševní vlastnictví

(I) S účinností ke dni předání jednotlivých výstupů Plnění k Akceptačnímu řízení Poskytovatel uděluje Objednateli oprávnění užívat Autorská díla a Databáze obsažené v předmětu poskytování Služeb či v jeho části, a to v rozsahu dle tohoto Článku, přičemž:

 • pokud se jedná o Program s otevřeným kódem anebo Autorské dílo podobné Programu s otevřeným kódem ve smyslu distribuce pod jednou z veřejných licencí, je Poskytovatel povinen zabezpečit Objednateli udělení oprávnění v rozsahu takových veřejných licencí, které se na Autorské dílo vztahují, přičemž konkrétní rozsah licence lze určit odkazem na soubor předávaný v rámci poskytování Služeb anebo odkazem ve Zdrojovém kódu či jiném označení takové licence ve formátu vyžadovaném takovou veřejnou licencí, včetně odkazu na kompletní znění aktuálních licenčních podmínek veřejné licence.
 • Pokud se jedná o program, který není otevřený, dodavatel uvede podrobně veškeré skutečnosti vázající jeho užívání a veškerá omezující práva a povinnosti

(II) Objednatel je v každém případě oprávněn udělit podlicenci třetí osobě, která bude pro Objednatele poskytovat služby provozu, podpory a rozvoje k Předmětu licence.

(Definice pojmů)

Program s otevřeným kódem

 • Software šířený či distribuovaný pod některou z veřejných licencí (například opensource anebo free software licence), který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně komentovaných Zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva Software měnit; a
 • Software s otevřeným kódem ve smyslu předchozího bodu, který Poskytovatel považuje za vhodné instalovat a integrovat do IT prostředí objednatele, a který slouží k řádnému provozu Systému;

Práva na zdrojové kódy a dokumentaci

(I) Poskytovatel je povinen nejpozději ke dni skončení Akceptačního řízení dotčeného výstupu, který je součástí poskytování Služeb, předat Objednateli Zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na základě této Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v IT prostředí objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, sestavení, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojového kódu k příslušné části Systému, na základě které bude běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby Software a zasahovat do něj.

(ii) Na základě požadavku Objednatele může být Zdrojový kód nahrán a být po celou dobu trvání Smlouvy uložen na zabezpečeném dohodnutém externím úložišti.

(iii) Povinnost Poskytovatele předávat Zdrojový kód se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade anebo update Zdrojového kódu v rámci poskytování Služeb. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu.

(iv) Další požadavky na Zdrojový kód jsou uvedeny v Příloze č. [●].

(v) Musí být vždy předána také kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace k Programu s otevřeným kódem včetně dokumentace jejich API. V případě, že je tato dokumentace dostupná bez omezení veřejně, může ji Poskytovatel předat Objednateli i odkazem na její veřejně dostupnou verzi, přičemž ale musí splňovat přinejmenším požadavky dle Přílohy č. [●].

Práva na dílo zůstávají zadavateli i po ukončení vztahu s dodavatelem

(i) K žádosti Objednatele zabezpečí Poskytovatel i po zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků tohoto Článku [●] a účelu Článku [●], kterým je poskytnutí Poskytovatelem v maximální možné míře přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Autorského díla Objednateli, resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Autorskému dílu.

(přetrvávající ustanovení) (i) Zánik smluvního vztahu založeného touto Smlouvou nemá vliv na ustanovení této Smlouvy, která dle své povahy mají trvat i po skončení poskytování Služeb, zejména: Články [●] a tento Článek.

Návrh smlouvy musí respektovat možnost provozu a rozvoje třetí stranou

(i) Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele

 • v období až [●] měsíců před uplynutím doby trvání této Smlouvy, nebo
 • do [●] dnů od zániku této Smlouvy z jiného důvodu,

zahájit činnosti spočívající v přípravě a v přijímání objednávek Objednatele k provádění činností spočívajících v:

 • přípravě a předání Systému, resp. předání provozu, údržby a rozvoje Systému Objednateli či novému poskytovateli Plnění, nebo
 • přípravě na migraci dat ze Systému do nástupnických systémů; a dále v poskytování veškeré potřebné součinnosti, dokumentace a informací a v účasti na jednáních s Objednatelem a třetími osobami, a to dle pokynů Objednatele („Součinnost při ukončení”).

(ii) Poskytovatel se zavazuje Součinnost při ukončení dle tohoto článku poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, a to až do doby

 • úplného převzetí Plnění Objednatelem či novým poskytovatelem, které bude Stranami potvrzeno podpisem předávacího protokolu nebo
 • úspěšné migrace dat ze Systému na nástupnický systém/systémy, jež bude Stranami potvrzena podpisem protokolu o migraci dat.

(iii) Poskytovatel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do [●] dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku.

(iv) Za účelem poskytování Součinnosti při ukončení se Poskytovatel zavazuje v dostatečném předstihu vypracovat dle pokynů Objednatele plán vymezující veškeré podmínky pro

 • převedení Plnění či jejich příslušné části na nového poskytovatele či
 • migraci dat na nový systém („Plán ukončení”), a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Plánu ukončení za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy.

Strany se dohodly, že v případě sporu o jakékoli technické otázce, která se týká Plánu ukončení, může být Objednatelem určen soudní znalec pro posouzení sporné otázky a Strany se budou takovým posouzením soudního znalce řídit.

(v) Poskytovatel se zavazuje vypracovat Plán ukončení do [●] měsíců od doručení požadavku Objednatele na vypracování Plánu ukončení, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší; nebude-li doručen žádný požadavek, zavazuje se Poskytovatel vypracovat Plán ukončení [●] měsíců před uplynutím doby trvání této Smlouvy. Vypracováním Plánu ukončení se rozumí jeho příprava Poskytovatelem a předání Objednateli. Čas strávený Poskytovatelem na vypracování Plánu ukončení se započítává do maximálního rozsahu Člověkodnů sjednaného pro Součinnost při ukončení dle Článku [●].

(vi) Za porušení povinností Poskytovatele dle tohoto článku, zejména nezahájení činností směřujících k poskytnutí Součinnosti při ukončení ve lhůtách dle Článku [●], vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z nabídkové ceny (tj. celkové ceny nabízené Poskytovatelem v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jak dle této Servisní smlouvy, tak dle Smlouvy o Dílo), za každý započatý den prodlení Poskytovatele se splněním jeho povinnosti.

(vii) Další podmínky pro poskytnutí Součinnosti při ukončení jsou uvedeny v Příloze [●] či budou ujednány mezi stranami.

(viii) Objednatel je v každém případě oprávněn udělit podlicenci třetí osobě, která bude pro Objednatele poskytovat služby provozu, podpory a rozvoje k Předmětu licence.

Dodat veškeré licenční smlouvy produktů a součástí jež dodávka obsahuje

Dodavatel buď již v nabídce, nebo nejpozději před zahájením akceptačního řízení dodá objednateli texty všech smluv a licenčních ujednání ke všem komponentám, jež dodávané dílo obsahuje. Předá je ve formě dokumentů, nebo ve formě odkazů na jejich zveřejněnou platnou verzi.

Další postup a návrhy

V souvislosti s cílem připravit pro správce informačních systémů a orgány veřejné moci právní doporučení pro naplnění zásad o otevřenosti a vyrovnaném vztahu s dodavatelem a zabránění závislosti na konkrétním dodavateli se Navrhují následující kroky:

 1. úřadům a správcům IS se s těmito doporučeními seznámit a zohlednit je při sestavování vztahů s dodavateli technologií a systémů a zahrnout je do své informační koncepce

 2. využít upravené texty doporučení jako texty konkrétních ustanovení do smluv s dodavateli a do katalogu požadavků pro zadávací dokumentace zakázek

 3. Deklarovat takové principy pro rovnoprávný vztah s dodavatelem jako základ pro veškeré veřejné zakázky a dodávky v ICT


Zveřejněno jako veřejný draft v rámci Otevřených metodik, připomínky směřujte na adresu vladimir\@kancelarmr.cz

Praha, červen 2021, Havel & partners a Pracovní výbor pro legislativu Open-source aliance


doporučení pro nastavení vyrovnaného vztahu s dodavatelem a respektování zásad otevřenosti

Aktualizováno 11.6.2021