• Otevřenost ve veřejných zakázkách je nutno nejen deklarovat, ale také realizovat.
  • Jako náhled první skupiny požadavků na VZ je připravena sada požadavků na otevřenou integraci
  • Již nyní tyto požadavky uvítají úřady pro úpravy stávajících vztahů s dodavateli

Jedním z nejčastějších problémů tzv. vendor lock-inu je oblast integrace. Úřady moc neví, jaké požadavky na otevírání integrace s proprietárním systémem na dodavatele mít. S tímto dotazem se na Open-source Alianci obrátilo již několik úřadů. Proto se zpracovaly vzorové požadavky na otevřenou integraci, které se již nyní mohou prakticky použít. Co přináší?

Otevřenost je hezká věc, ale její praktické naplňování už je pochopitelně o dost složitější. A proto Open-source Aliance v rámci´cíle 2.8 Informační koncepce ČR připravuje část vzorových požadavků na veřejné zakázky pro veřejné zadavatele, pochopitelně jde o požadavky týkající se otevřenosti. A přestože celý soubor těchto požadavků ještě není dokončen, urychleně se dopracovaly požadavky na otevřenou integraci. Důvodem je to, že i pro stávající dodávky ICT řešení a systémů je nezbytné otevírat integrace, tedy mít k dispozici otevřenou možnost napojení na tyto systémy pro další aplikace v úřadu.

Tato sada požadavků je nyní projednávána v rámci aliance a jejich partnerů a je projednávána a diskutována s veřejnou správou. Sice tedy nejspíše do finální verze dozná drobných změn, ale nic zásadního to nebude. Proto vzhledem k aktuálním potřebám veřejné správy se aliance rozhodla tyto požadavky jako návrh zveřejnit již nyní touto cestou, aby úřady nemusely čekat na finální sadu všech požadavků k otevřenosti.

Následuje tabulka, která je exportem z náhledu z Katalogu požadavků na veřejné zakázky, kde jsme vybrali ty, které se týkají otevřené integrace.

Název Popis
Funkční požadavek 3.1: Integrace součástí dodávky Součástí dodávaného řešení či informačního systému je také vytvoření a dodání rozhraní pro jeho integraci s ostatními systémy. Toto rozhraní pro integraci musí splňovat zde uvedené požadavky na něj kladené.
Funkční požadavek 3.2: Systém musí mít otevřené a zdokumentované rozhraní pro integraci Poptávaný systém musí mít jediné rozhraní pro integraci s ostatními informačními systémy podporující otevřené standardy pro integrační platformy. Rozhraní bude transparentně zdokumentováno a popsáno tak, aby zadavatel i ostatní dodavatelé jej mohli volat a využívat bez nutnosti další součinnosti s dodavatelem.
Funkční požadavek 3.3: Rozhraní pro integraci se systémem musí umožňovat doplňování či úpravu služeb Integrační rozhraní systému musí být koncipováno takovým způsobem, aby zadavatel či jím pověřená třetí strana byli schopni rozšiřovat integraci o nové služby. Z popisu rozhraní musí být jasný i postup, jak případně upravovat atributy či volání stávajících služeb, pokud to bude nutné.
Technický požadavek 3.4: Rozhraní pro integraci služeb musí být postaveno na transparentních službách Rozhraní pro integraci musí být tvořeno jako standardizované rozhraní složené z volatelných služeb rozdělených pro synchronní a asynchronní komunikaci. Dodavatel postaví rozhraní buď na webových službách a nebo službách API, přičemž využije obecně známých otevřených standardů pro konstrukci takových služeb a jejich schémat.
Technický požadavek 3.5: Neomezené využití integračního rozhraní Dodavatel nebude vyžadovat nákup licence na využívání integračního rozhraní a rozsah jeho využívání nebude podmiňovat licenčními či jinými poplatky. Dodavatel nebude vyžadovat ani žádné zvláštní poplatky za připojení jednotlivých informačních systémů k jím dodanému rozhraní pro integraci. Rozhraní smí zadavatel využívat pro neomezený počet systémů, neomezený počet služeb a neomezený počet jejich volání.
Technický požadavek 3.6: Připravenost řešení na rozšíření integrace Dodávaný systém musí být koncipován a v dokumentaci popsán takovým způsobem, aby zadavatel či jím pověřená třetí strana byli schopni nad údaji a funkcionalitami budovat nové či rozšiřovat stávající služby rozhraní pro integraci.
Technický požadavek 3.7: Rozhraní koncipované dle principu technologické neutrality Dodavatel splní povinnost podle architektonického principu IKČR č. 14 u rozhraní, a to tak, že rozhraní vybuduje na otevřených standardech a nebude jej omezovat pouze na uzavřenou technologii integrační platformy, ledaže by se se zadavatelem dohodl na přechodném období, po které bude zadavatel dále využívat uzavřenou technologii uzavřené platformy, která ještě není postavena na otevřeném řešení.
Požadavek na dokumentaci 4.6: Do seznamu technologií uvést potřebné technologie pro integraci Dodavatel v rámci seznamu využitých technologií a technologií potřebných pro provoz a fungování systému uvede také, s jakými technologiemi integračních platforem a správy API služeb funguje jím dodané otevřené rozhraní.
Požadavek na dokumentaci 4.7: Dokumentace standardizace integračního rozhraní Dodavatel v rámci předání dokumentace k využívaným technologiím doplní také seznam a případná licenční omezení u technologií využitých pro fungování rozhraní pro integraci se systémem.

Jak jste si jistě všimli, požadavky mají sice svoje čísla, ale nejdou popořadě. To je proto, že sice tato část již zpracována je, ale celý soubor požadavků na otevřenost se teprve dopracovává. Měl by být hotový nejpozději do poloviny roku 2022. A pochopitelně vás s ním co nejdříve seznámíme i na tomto serveru.