Všechno začíná a končí legislativním rámcem. Tedy především právními předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády). Do legislativního rámce ale lze počítat i závazné dokumenty a předpisy jiného typu (usnesení vlády, závazné dokumenty stanovené zákonem, apod.).

Vyznat se v legislativní džungli není snadné a proto jsme připravili stručný, ale doufejme výstižný přehled toho nejdůležitějšího.

Diagram Klíčová EG legislativa

V rámci Otevřených metodik jsme pro vás připravili také Podrobný popis obsahu vybraných předpi

Ve strukturovaném seznamu níže jsou uvedeny ty nejdůležitější předpisy, které se týkají oblasti egovernmentu a elektronizace:

 • Právní předpis Zákon 111/2009 o základních registrech: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech / Upravuje existenci základních registrů a povinnosti související s jejich využíváním a s propojováním s informačními systémy. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111
 • Právní předpis Zákon 365/2000 o ISVS: Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy / Upravuje celou oblast informačních systémů ve veřejné správě, práva a povinnosti, dále Portál veřejné správy, kontaktní místa a CMS a cloud / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365
  • Závazný předpis Informační koncepce ČR: Informační koncepce ČR je závazným koncepčním dokumentem stanovujícím principy a zásady a cíle pro rozvoj veřejné správy a eGovernmentu. OVM a OVS se podle ní musejí řídit, stanoví to § 5 a § 5a, zákona 365/2000. / https://archi.gov.cz/ikcr-dokument:ikcr / určuje § 5a zákona 365/2000
   • Závazný předpis Národní architektonický plán: Závazný předpis Národní architektonický plán stanovuje povinnosti využívání sdílených služeb eGovernmentu a povinnosti související s rozvojem EG služeb a architektury těchto služeb. / určuje IKČR
   • Závazný předpis Národní architektonický rámec: Závazný předpis pro zpracování architektury a architektonických modelů ve veřejné správě / určuje IKČR
   • Metodika Metody řízení ICT VS: Dokument popisuje doporučující metody pro řízení ICT a rozvoje IT ve veřejné správě. / určuje IKČR
   • Metodika Metodika Požadavky na ICT a IS VS: Metodika Požadavky na ICT a informační systémy VS s přílohami. Metodický dokument OHA a MMR z cíle IKČR 2.8 s vzorovými požadavky na určité informační systémy a s popisem schopnosti a procesů správy požadavků na ICT. / určuje IKČR a MŘICT
  • Právní předpis Vyhláška 529/2006 o dlouhodobém řízení IS: Vyhláška č. 529/2006 Sb. o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) / Stanovuje podrobnosti zpracování a strukturu informační koncepce úřadu jako dokumentu pro strategické dlouhodobé řízení IS a dále stanovuje podrobnosti zpracování a strukturu provozní dokumenzaci informačních systémů. / https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-529
  • Právní předpis Vyhláška 53/2007 o referenčním rozhraní: Vyhláška č. 53/2007 Sb. o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní) / Stanovuje technické podrobnosti uskutečňování vazeb (integrace) mezi ISVS při závazném využívání [Referenční rozhraní]. / https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-53
  • Právní předpis Vyhláška 329/2020 o popisu ISVS: Vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy / Vyhláška podle zákona 111/2009 a 365/2000 ve znění zákona 12/2020 definuje rozsah podrobností pro evidenci ISVS u jejich správců a především o položkách vedených v RPP pro každý ISVS. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-329 / určuje zákon 111/2009 a přeneseně zákon 365/2000
 • Právní předpis Zákon 12/2020 PDS: Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby / Zákon je hlavním předpisem zakládající právo na digitální služby a postupy pro jejich poskytování. Dále zákon mění EG zákony, aby PDS mohlo v praxi fungovat. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12.
 • Právní předpis Zákon 297/2016 o službách vytvářejících důvěru: Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce / Zákon je implementací nařízení 910/2014 EU eIDAS. Mimo jiné stanoví nový rámec pro elektronické podpisy. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297
 • Právní předpis Zákon 250/2017 o elektronické identifikaci: Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci / Upravuje oblast eID a zejména národní elektronické prostředky a jejich vydávání a využívání a využívání a poskytování důvěryhodných služeb identifikace. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250
 • Právní předpis Zákon 300/2008 o elektronických úkonech: Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů / Upravuje fungování datových schránek a související povinnosti a práva. Dále upravuje autorizovanou konverzi dokumentů jak na žádost, tak i z moci úřední / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
 • Právní předpis Zákon 99/2019 o přístupnosti: Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru / Zákon o přístupnosti je novou právní úpravou přístupnosti informací a elektronických služeb veřejné správy prostřednictvím internetových stránek či mobilních aplikací povinných subjektů. Povinnými subjekty jsou subjekty podle legislativy k veřejným zakázkám, respektive k veřejnému investování. Zákon stanoví okruhy povinných subjektů, stanoví povinnost zajistit přístupnost pro internetové stránky a mobilní aplikace a jejich obsah, obsahuje povinnosti ministerstva vnitra atd. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-99 / určuje Zákon
  • Metodika Mezinárodní standard WCAG: Standard Web contents accessibility guide (WCAG) je standardem pro technické požadavky a technická řešení přístupnosti internetového obsahu.
  • Metodika Mezinárodní pravidla MAAP: Mezinárodní pravidla Mobile application accessibility principles (MAAP) jsou desaterem základních společných pravidel pro přístupnost mobilních aplikací platných pro všechny platformy,
 • Právní předpis Zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě / Upravuje oblast archivů a péče o archiválie. Především ale upravuje povinnosti spisové služby a povinnosti původců a archivů v oblasti spisové služby, včetně elektronických systémů spisové služby. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499
  • Právní předpis Vyhláška 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby: Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby / Vyhláška stanovuje povinnosti procesů a výkonu spisové služby u původců. Je prováděcím předpisem zákona 499/2004 / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-259 / určuje zmocnění v zákoně 499/2004
  • Závazný předpis Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (NSESS): Národní standard pro elektronické systémy spisové služby / Závazný standard podle zákona 499/2004 a vyhlášky 259/2012 obsahuje technické závazné požadavky na ESSL a ISSD a jejich funkcionality. / určuje zákon 499/2004
  • Vnitřní předpis Spisový řád: Každý původce povinně vydává a aktualizuje Spisový řád. Spisový řád je dokument na úrovni závazného vnitřního předpisu, kde si původce stanoví podrobnosti výkonu spisové služby a také stanoví konkrétní průběh procesů spisové služby a správy dokumentů ve své organizaci včetně rolí a zodpovědností svých pracovníků. Dále si kupříkladu stanoví jednotlivé samostatné evidence a také používání elektronického systému spisové služby a informačních systémů spravujících dokumenty. Součástí spisového řádu je seznam spisových uzlů a také Spisový plán. / určuje § 66, odst. 1, zákona 499/2004
   • Vnitřní předpis Spisový plán: Seznam hierarchických skupin, a především druhů dokumentů s jejich skartačními znaky a lhůtami. Je povinnou součástí Spisového řádu původce. Mimo jiné zajistí i dědění vlastností a lhůt z nadřazených skupin a druhů dokumentů. Technicky je veden a spravován v ESSL. / určuje § 66, odst. 2, zákona 499/2004
 • Právní předpis Zákon 181/2014 o kybernetické bezpečnosti: Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti / Zákon komplexně upravuje oblast kybernetické bezpečnosti, včetně kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury a klíčových systémů státu. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-181
 • Právní předpis Zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím / Zákon upravuje oblast zpřístupňování informací na žádost, oblast otevřených dat a také rozsah povinně zveřejňovaných informací subjektů veřejného sektoru. / http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
 • Právní předpis Nařízení EU 910/2014 EIDAS: Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014R0910&from=CS#d1e1759-73-1
  • Právní předpis Nařízení komise (EU) 2015/1501 o interoperabilitě eID: Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu / Toto nařízení stanoví technické a provozní požadavky týkající se rámce interoperability, aby byla zajištěna interoperabilita systémů elektronické identifikace, které členské státy oznamují Komisi. Tyto požadavky zahrnují zejména: a) minimální technické požadavky týkající se úrovní záruky a mapování vnitrostátních úrovní záruky oznámených prostředků pro elektronickou identifikaci; b) minimální technické požadavky na interoperabilitu; c) minimální soubor osobních identifikačních údajů jedinečně identifikujících fyzickou nebo právnickou osobu; d) společné normy provozní bezpečnosti; e) opatření pro řešení sporů / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015R1501. / určuje EIDAS